Home / เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์

ประวัติความเป็นมา

ภายหลังจากการปฏิรูประบบราชการในปี พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งมี นายแพทย์ชาตรี บานชื่น เป็นอธิบดีกรมการแพทย์ ในขณะนั้น มีการระดมความคิดเห็นในการพัฒนางานของสำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ โดยแยกการปฏิบัติการทางวิชาการ ออกจากงานสนับสนุนพัฒนาวิชาการอย่างชัดเจน โดยปรับโครงสร้างกลุ่มภารกิจวิชาการของสำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ จัดตั้งเป็น ”สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์”       ตามคำสั่งกรมการแพทย์ที่ ๖๙/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๐

ในระยะเริ่มต้น นายแพทย์สมเกียรติ โพธิสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ ในขณะนั้น     ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ อีกหน้าที่หนึ่งด้วย โดยแบ่ง       การปฏิบัติงานออกเป็น ๓ กลุ่มภารกิจ มีกรอบอัตรากำลัง ๒๕ ตำแหน่ง เน้นการปฏิบัติงานทางวิชาการ ได้แก่ การวิจัยแบบพหุสถาบัน การประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ การพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติ โดยเฉพาะ         ที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน และภาวะความดันโลหิตสูง นอกจากนี้ มีการพัฒนารูปแบบการดูแลและภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยร่วมกับพื้นที่ในเขตต่าง ๆ เช่น จังหวัดตาก จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดหนองบัวลำภู มีการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข และแพทย์ โดยการจัดอบรมหลักสูตรการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ต่อมามีกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๒ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๙๘ ก วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒ กำหนดให้สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์เป็นส่วนราชการกรมการแพทย์ ลำดับที่ ๑๖ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ประเมิน และพัฒนาเทคโนโลยี และวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. พัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติทางการแพทย์ ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทาง   การแพทย์

๓. เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์แก่ผู้เกี่ยวข้อง ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

๔. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้เกิดองค์ความรู้ด้านวิจัยและพัฒนา และประเมินเทคโนโลยี

และแนวทางเวชปฏิบัติทางการแพทย์ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ

2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ประเมิน พัฒนาเทคโนโลยีและแนวทางเวชปฏิบัติทางการแพทย์

ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในโครงการที่สำคัญ

3. เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์แก่ผู้เกี่ยวข้องให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์

4. พัฒนาระบบการจัดการและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รวมทั้งผลักดัน

พระราชบัญญัติการวิจัยในมนุษย์

ค่านิยม : IMRTA

I         Integrity            ซื่อสัตย์

M       Moral               ยืนหยัด

R        Respect            เคารพ

T        Team work       ครบมิตร

A        Accountability  มีจิตสำนึก

วัฒนธรรมองค์กร       ปฏิบัติงานบนพื้นฐานเชิงประจักษ์

อำนาจหน้าที่

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เกิดองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนา และประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์

รวมทั้งพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ

2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ประเมิน และพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ รวมทั้งพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติ

ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่เป็นปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สำคัญ

3. เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์

4. พัฒนาแนวทาง มาตรฐาน ระบบการจัดการ และเครื่อข่ายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เล่มที่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๖ ก ข้อ ๒๓ )

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนา และประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์

ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

2. การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนา และประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสามารถนำไป

แก้ไขปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สำคัญตามบริบทของกรมการแพทย์

3. การสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา และประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์กับประเทศ

ในประชาคมอาเซียน

4. การส่งเสริม สนับสนุนระบบจัดการ  สร้างและ/หรือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

รวมทั้งผลักดันพระราชบัญญัติการวิจัยในมนุษย์

5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรให้เอื้อต่อการดำเนินงาน