กิจกรรมการฝึกอบรม / สัมมนา

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างนักวิจัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนอย่างเป็นระบบ (systematic reviews)

การอบรม การประเมินเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Health economic evaluation)

เอกสารแนะนำ

รายงานการวิจัย

คำแนะนำการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์

ปฏิทินฝึกอบรม ปี 2563

สื่อความรู้ สารสกัดกัญชาทางการแพทย์